https://chat.whatsapp.com/KaPJq7tSNxeH5flq9S0wGF

 

BANKNIFTY 35200 PE 500 MADE HIGH 845 PROFIT 1725000/- QTY 5000 CHECK MSG

πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰I HAVE BUY 5000 QTY BUY βœ… BUY BANKNIFTY 35200 PE 500-450πŸ‘ˆπŸ‘ˆπŸ‘ˆπŸ‘ˆπŸ‘ˆπŸ‘ˆπŸ‘ˆπŸ‘ˆπŸ‘ˆπŸ‘ˆ

 

HDFCBANK 1520 PE ABV 30 MADE HIGH 48.60 2ED TGT PLZ CHECK MSG

BUY HDFCBNK 1520 PE ABV 30 TGT 42 48 54 60 66 72 SL 22

 

BUY BANKNIFTY 35200 PE 500-450 MADE HIGH 845

 

BUY 27 TH MAY BANKNIFTY 34000 PE 80-70 TGT OPEN MADE HIGH 193

 

BUY 3RD JUN BANKNIFTY 33500 PE 170-150Β  TGT OPEN MADE HIGH 270

 

15200 PE ABOVE 70 MADE HIGH 97 2ED TGT CHECK MSG

ADVANCE MSG BUY NIFTY MAY 15200 PE ABOVE 70 FOR 80 90 100+ SL 53

 

πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†Β  Β  R U TRADE OR MISS MY JACKPOT TRADE πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜

 

CALL 09979965611 09724034979 09033034939 07096510606 07600754467 WWW.KRIVASTOCK.COM