WWW.KRIVASTOCK.COM WHAT UP 09724034979

πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡ πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡ πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡ πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡

 

LEAD MADE HIGH 163.35 PLZ CHECK MSG BUY LEAD 162.70-162.20 TGT 164 165 166 SL 161.10

 

CRUDEOIL MADE HIGH 4413 PLZ CHECK MSG RISKY BUY CRUDEOIL 4330 TGT 4474 4494 SL 4304

 

GOLD MADE HIGH 45658 PLZ CHECK MSG BUY GOLD 45500-45400 SL 45290 TGT 45650 45800 45950

 

SILVER MADE HIGH 65750 PLZ CHECK MSG BUY SILVER 65000-64800 SL 64375 TGT 65500 65900 66400

 

ZINC MADE HIGH 224.20 PLZ CHECK MSGΒ  BUY ZINC 221-220 TGT 222.50 223.50 224.50 SL 219.50

 

COPPER MADE HIGH 686 PLZ CHECK MSG BUY COPPER 683.50-681.50 TGT 686.50 689.50 693.50 SL 679.25

 

NG MADE HIGH 188.40 PLZ CHECK MSG BUY NG 185.50-184.50 SL 183.20 TGT 188

 

CALL 09724034979 07096510606 09979965611 09033034939Β  WWW.KRIVASTOCK.COM

πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒ

πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒ